నిస్సహాయులు ఆకలితో ఉన్నా, అనాధ శవం ఉన్నా, కాశీలో అస్థికలు కలపాలన్నా సంపూర్ణ ఉచిత సేవ కొరకు ఈ నంబరుకు ఫోన్ చేయడమే కాకుండా, దయచేసి నిస్సహాయులకు తెలిసే విధంగా ప్రచారం చేయు ప్రార్ధన

9885185082


- అమ్మ ఆశ్రమ సేవకులు

GO TO MAIN SITE