నిస్సహాయులు ఆకలితో ఉన్నా, అనాధ శవం ఉన్నా, కాశీలో అస్థికలు కలపాలన్నా సంపూర్ణ ఉచిత సేవ కొరకు ఈ నంబరుకు ఫోన్ చేయడమే కాకుండా, దయచేసి నిస్సహాయులకు తెలిసే విధంగా ప్రచారం చేయు ప్రార్ధన

9885185082


- అమ్మ ఆశ్రమ సేవకులు

Please call on the given number if you come across people in need of food, cremation of orphan dead bodies, COVID dead bodies. We serve everyone in need for FREE and we request you to spread the word.

9885185082


- Amma Aasramam Volunteers

GO TO MAIN SITE